Vedtægter


VEDTÆGTER - FAHVO


Foreningen af husejere ved Olufsvej

Vedtaget på den ordinære generalforsamling  19.marts 2013

§ 1.Foreningens navn er: Foreningen af Husejere ved Olufsvej, stiftet den 28. december 1897.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles anliggender ved Olufsvej, herunder den tilkendte høringsret, som Lokalplanen for Olufsvej indeholder.

Høringsretten omfatter § 3, stk. 1, 2. punktum, § 3, stk. 2, § 5 stk. 2 og § 6 stk. 1 i lokalplan nr. 104 vedtaget af Borgerrepræsentationen 11-12-1986. Bestyrelsens afgørelse vedrørende høringsretten kan indbringes for en generalforsamling, hvor endelig afgørelse træffes.

Lokalplanen erstatter de tidligere af Arbejdernes Byggeforening pålagte servitutter.

Foreningens formål er desuden fortsat at varetage vedligeholdelse af og afholdelse af udgifter til:

1. Varetagelse af Foreningens interesser over for såvel eksterne aktører som Foreningens medlemmer med henblik på at sikre, at området forbliver attraktivt og tidssvarende.

2. Fastholdelse og videreudvikling af det sociale sammenhold via diverse sammenkomster.

3. Sikring af, at kommunen vedligeholder lege- og opholdsareal, herunder træer og plantebede på mindst det nuværende niveau.

4. Sikring af, at kommunen renholder og vedligeholder vejbane.

5. Anskaffelse, genanskaffelse og drift af Foreningens materiel.

6. Den af Foreningen tegnede lovpligtige ansvarsforsikring.

§ 2. Som pligtige medlemmer indtræder ejere af de af Arbejdernes Byggeforening opførte huse ved Olufsvej og Øster Allé.

§ 3. Udtrædelse af Foreningen kan for pligtige medlemmers vedkommende kun ske ved ejerskifte. Den nye ejer indtræder da i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser, derunder også forpligtelse til at betale de ydelser til Foreningen, som var forfaldne ved ejerskiftet. Den tidligere ejer eller ejers bo er forpligtet til at meddele ejerskiftet til bestyrelsen inden een måned.

§ 4. Medlemskontingentet fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling ens for alle byggeforeningshuse og anvendes til afholdelse af de i § 1 nævnte udgifter, samt til Foreningens administration m.v.

§ 5. Kontingentet til Foreningen forfalder en gang årligt den 1. april med sidste rettidige indbetaling den 5. maj. Girokort til brug ved indbetalinger af kontingentet tilgår ejerne på deres bopæl, såfremt denne er Foreningen bekendt. Selv om et medlem af en eller anden grund ikke har modtaget et sådant, er medlemmet forpligtet til at lade beløbet tilgå Foreningen pr. giro inden for nævnte tidsfrist. Dersom dette undlades, og beløbet ikke er indbetalt senest 8 dage efter fornyet påkrav, kan inddrivelse ske ad retslig vej, og vedkommende medlem er da forpligtet til yderligere at betale alle deraf flydende omkostninger og sagførersalær.

§ 6. Det påhviler medlemmerne af renholde fortov og rendesten i overensstemmelse med politivedtægtens fordringer.

§ 7. Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen vælger formand og kasserer for en periode på 2 år og således, at formand vælges i år med lige årstal og kasserer i år med ulige årstal. De øvrige medlemmer af bestyrelsen vælges for eet år ad gangen.

Bestyrelsen udpeger af sin midte næstformand og sekretær. Hvert år vælges desuden til bestyrelsen mindst en suppleant, der indtræder i bestyrelsen indtil førstkommende generalforsamling, dersom et bestyrelsesmedlem fratræder i løbet af sin valgperiode.

Generalforsamlingen vælger 1 revisor for 2 år ad gangen Der vælges hvert år 1 revisor-suppleant. Revisoren skal revidere Foreningens regnskab og efterse, at beholdningerne er til stede samt afgive erklæring om dette forinden generalforsamlingen.

Hvert af Foreningens ved Olufsvej boende med-lemmer er så vidt muligt pligtig til at modtage valg til Foreningens tillidsposter. Genvalg kan finde sted.

§ 8. Bestyrelsen varetager medlemmernes fælles interesser, rettigheder og forpligtelser såvel indadtil som udadtil. Bestyrelsen udøver sin myndighed på grundlag af flertalsbeslutning i bestyrelsen. Bestyrelsen fører protokol over trufne beslutninger. Kassereren er ansvarlig for Foreningens midler

Foreningens midler indsættes i en bank, sparekasse eller på postgirokonto bortset fra det nødvendige rådighedsbeløb.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fore-ning og i formandens fravær, er det næstformanden der sammen med kassereren tegner Foreningen.

§ 9. Den ordinære generalforsamling, der så vidt muligt afholdes i årets første kvartal, indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel til hvert enkelt medlem. Indkaldelsen kan sendes til de respektive ejendomme uanset ejerens faktiske bopæl.

Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Formandens beretning

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne kalenderår

5. Indkomne forslag: a) bestyrelsens b) indsendte

6. Fastsættelse af kontingent, herunder godkendelse af budget for indeværende år

7. Valg af formand, normalt kun i år med lige årstal Valg af kasserer, normalt kun i år med ulige årstal Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer Valg af bestyrelsessuppleanter Valg af 1 revisor Valg af 1 revisorsuppleant

8. Eventuelt Forslag til generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen, således at de skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen. På generalforsamlingen fremlægges den af bestyrelsen førte protokol. Ved bestyrelsens foranstaltning føres protokol over resultatet af forhandlingerne på generalforsamlingen.

§ 10. Generalforsamlingen er øverste myndighed i samtlige Foreningens anliggender inden for de i nærværende vedtægter fastsatte regler. Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre 1 medlem forlanger skriftlig afstemning.

Ved afstemning kan kun afgives 1 stemme pr. hus og kun ved ejer, medejer eller befuldmægtiget ved skriftlig fuldmagt.

Som medejer regnes ægtefælle, med mindre der foreligger særeje. Alle sager vedrørende Foreningen, undtagen vedtægtsændringer, afgøres ved simpelt stemme- flertal blandt de fremmødte.

§ 11. Vedtægtsændringer kan kun vedtages af en generalforsamling, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødte, og når mindst 2/3 af de mødte stemmer derfor. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny general-forsamling i løbet af 14 dage, hvor da beslutning kan tages med ovennævnte majoritet uden hensyn til de mødtes antal.

§ 12. Foreningens ophævelse kan kun ske, såfremt der foreligger omstændigheder, som gør det umuligt at opfylde den skødebestemte forpligtelse til at opretholde Foreningen. Ophæves Foreningen, træffer medlemmerne ved urafstemning beslutning om formuens anvendelse.

§ 13. Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen, og skal afholdes, når mindst halvdelen af medlemmerne ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen, med angivelse af dagsorden, forlanger det.

§ 14. Foreningens forrige vedtægter med seneste ændringer af 21. april 2008 ophæves samtidigt med, at disse træder i kraft.

SÅLEDES VEDTAGET PÅ DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 19. MARTS 2013